REKRUTACJA – EKSPERT DS. PRZYGOTOWANIA ZAŁOŻEŃ ORGANIZACYJNYCH STAŻY – BRANŻA METALURGICZNA

CHEMAR S.A. ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko eksperta ds. przygotowania założeń organizacyjnych staży w ramach Projektu „Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu – branża metalurgiczna (MTL)” nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20, współfinansowanego przez UE w ramach EFS, w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. 

Zgłoszenia będą przyjmowane na adres mailowy zarzad@chemar.com.pl do dnia 15 LISTOPADA 2021 ROKU DO GODZINY 15.00