Dystrybucja paliwa gazowego

CHEMAR Spółka Akcyjna w Kielcach spełniając warunki obowiązujących przepisów i ustawy „Prawo energetyczne” uzyskały w 2001 roku koncesję na działalność gospodarczą na ściśle określonym obszarze rynku paliw gazowych, w segmentach jego dystrybucji i obrotu.
Przedsiębiorstwo na podstawie obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień prowadzi działalność gospodarczą na wydzielonym obszarze miasta Kielce na terenie byłego zakładu CHEMAR i jego bezpośrednim sąsiedztwie, w pełni zaspakajając potrzeby dystrybucyjne wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów gazu ziemnego o ciśnieniach 0,1 MPa i 0,02 MPa. Ograniczony obszar działania nie pozwala obecnie na pełne wykorzystanie dysponowanych możliwości technicznych posiadanej infrastruktury sieci gazowej.
Zakres działalności określają warunki objęte koncesją.

Przedsiębiorstwo na podstawie zapisu koncesji nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS z dn. 25.11 2001r. z późniejszą zmianą DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 11.08.2010 r. oraz zmianą z dnia 17.08.2020 r. nr: OKA.4112.1.2020.Jad w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania koncesji do dnia 31.12.2030 r., nabyło uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej „na dystrybucję paliw gazowych” własnymi sieciami na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu i bliskim jego sąsiedztwie. Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.

Obrót i operator

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność obrotu paliwami gazowymi od 25.11.2001r. na podstawie koncesji zatwierdzonej decyzjami Prezesa URE – OPG/65/9902/W/2/2001/AS z późniejszymi zmianami OPG/65-ZTO/9902/W/2010/JG/908 z dnia 11.08.2010 r. oraz zmianami nr: OKA.4112.2.2020.JAd z dnia 17.08.2020 w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania do 31.12.2030 na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu oraz w jego sąsiedztwie. Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.

Od dnia 01.10.2011 r. w oparciu o zapisy posiadanej koncesji oraz decyzji Prezesa URE z dnia 14.09.2011 r. nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg) przyłączonego do sieci Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie.
OSDg CHEMAR S.A działając jako operator, posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (IRiESDg)

Lista sprzedawców:

Przedsiębiorstwo CHEMAR Spółka Akcyjna przedstawia wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

  • HANDEN Sp. z o.o.
  • Energia Polska Sp. z o.o.
  • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
  • Gaselle Sp. z o.o.
  • Axpo Polska Sp. z o.o.