Dystrybucja energii elektrycznej

Chemar S.A. z siedzibą w Kielcach, od 1999 roku jako Przedsiębiorstwo Energetyczne prowadzi działalność gospodarczą i zarządza infrastrukturą elektroenergetyczną na wydzielonym w obszarze byłych Zakładów i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w oparciu o zapisy ustawy „Prawo energetyczne” i udzieloną dnia 06.10.1999 r. przez Prezesa URE koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/181/9902/W/1/2/99/AS z późniejszymi zmianami z dnia 10.12.2008 r. nr DEE/181-ZTO/9902/W/OŁO/2008/TB „na dystrybucję energii elektrycznej” wraz ze zmianą OKA. 4111.24.2018.CW z dnia 13.09.2018 r. w sprawie wydłużenia okresu jej obowiązywania do dnia 15.10.2029 r., a rozliczenie świadczonych usług dystrybucji energii odbywa się wg stawek taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.

Obrót energią elektryczną i operator

Na mocy przepisów obowiązującego prawa oraz koncesji „na obrót energią elektryczną” nr OEE/206/9902/W/1/2/99/AS z późniejszymi zmianami z dnia 10.12.2008r., nr OEE/206/ZTO/9902/W/OŁO/2008/TB wraz ze zmianą z 13.09.2018r., w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania nr: OKA.4111.25.2018.CW na okres do 15.10.2029 r. dla potrzeb Odbiorców usytuowanych na w/w obszarze, Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność handlową. Rozliczenie tego segmentu działalności odbywa się w oparciu o ceny taryfy, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Spółki.

W dniu 01.11.2011 r. roku decyzją Prezesa URE z dnia 15.09.2011 r. nr DPE–4711–173 (5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDn) nie posiadającego wspólnego punktu połączenia z Państwowymi Sieciami Energetycznymi PSE, z późniejszą zmianą nr: DRE.WOSE.4711.27.3.2018.DSł z dnia 12.12.2018 w sprawie wydłużenia okresu do 15.10.2029 r. OSDn CHEMAR S.A jako operator posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESDn).

Lista sprzedawców:

CHEMAR S.A. przedstawia wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • PGE Obrót S.A.
 • RWE Polska S.A.
 • Energia Polska Sp. z o.o.
 • Green S.A.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG S.A.
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • Elektrix S.A.
 • Audax Energia Sp. z o.o.
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • TRMEW Obrót S.A.
 • Ignitis Polska Sp. z o.o.
 • Polenergia Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Polenergia Obrót S.A.