Ponowne ogłoszenie o przetargu – Zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: drogi wewnętrznej, ogrodzenia i oświetlenia

CHEMAR S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek, zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/202, 6/198 i 6/329, o łącznej powierzchni 6.044 m2, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7 oraz prawa własności znajdujących się na nich budowli w postaci: drogi wewnętrznej, ogrodzenia i oświetlenia.