Ogłoszenie o przetargu – zbycie prawa użytkowania wieczystego działek o nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329 (wraz z elementami składowymi nieruchomości w postaci: drogi wewnętrznej, oświetlenia terenu i ogrodzenia) – cena wywoławcza – 2/3 wartości rynkowej 

Zarząd CHEMAR S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (25-663, ul. Olszewskiego 6) ogłasza przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek zlokalizowanych w Kielcach przy ul. Olszewskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 nr. ewid.: 6/337, 6/189, 6/198, 6/202 i 6/329, o łącznej powierzchni 0,6044 ha, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o nr. KI1L/00057558/7 (wraz z elementami składowymi nieruchomości w postaci: drogi wewnętrznej, oświetlenia terenu i ogrodzenia).