Informacja o połączeniu spółek

Informacja o połączeniu spółek ZUChiAP „CHEMAR” S.A. i „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o.


W związku z postanowieniem z dnia 01 września 2020 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu informacji o połączeniu (sygn. sprawy KI.X Ns-Rej.KRS/7909/20/17), niniejszym informuje się, że z dniem 01 września 2020 roku nastąpiło połączenie następujących Spółek:

  • Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000146925, NIP 6570311214, REGON 290514300, kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100/, wpłacony w całości
  • „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000215038, NIP 9591639766, REGON 292879649, kapitał zakładowy w wysokości 7.041.500,00 zł /słownie: siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Przedmiotowe połączenie zostało dokonane w trybie przewidzianym na gruncie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U z 2019 roku poz. 505 ze zm., dalej jako KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o. (spółka przejmowana) na ZUCHiAP „CHEMAR” S.A. (spółka przejmująca) – tzw. łączenie się przez przejęcie. Z dniem 01 września 2020 roku „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o. została rozwiązana (vide: treść art. 493 § 1 KSH w zw. z brzmieniem art. 493 § 2 KSH), a ZUCHiAP „CHEMAR” S.A. wstąpiła w jej wszystkie prawa i obowiązki (zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH), w tym stała się stroną umów zawartych przez spółkę przejmowaną obowiązujących na dzień połączenia.

Wobec powyższego wnosi się o odnotowanie przedmiotowej zmiany w prowadzonych przez dotychczasowych kontrahentów „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o. ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie począwszy od dnia 01 września 2020 roku wszelkiej korespondencji (w tym faktur) do Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. (dane Spółki zawarto na wstępie).

Pełna wersja do pobrania i druku: Informacja o połączeniu spółek.pdf