Plan połączenia Spółek

W dniu 30 marca 2020 roku Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Zarząd „Odlewni CHEMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Z uwagi na treść art. 500 paragraf 2 z indeksem 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 505 ze zm., dalej jako KSH) w zw. z przepisem art. 500 paragraf 2 KSH niniejszym nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUCHiAP „CHEMAR” S.A. plan połączenia.

Pełna wersja do pobrania i druku: Plan połączenia ZUCHiAP CHEMAR S.A. i Odlewni CHEMAR Sp. z o.o. wraz z załącznikami.pdf