Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,4567 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce (wiata 6-segmentowa)

Zarząd Spólki Akcyjnej Zakłady Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak niżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,4567 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej dzialce (wiata 6-segmentowa) dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Ksiegę Wieczystą KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działki.

Cena wywoławcza netto: 500 000 zł.

Przystępujacy do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie sie w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12.00 (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 5 000 zł.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 50 000 zł na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2019 r.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli sie od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190507_Przetarg_DzNr6_324.pdf.