Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż urządzenia – sprężarka WE-53, rok prod. 1981

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza pisemny, ofertowy przetarg na sprzedaż urządzenia:

Sprężarka WE-53, rok prod. 1981

Cena wywoławcza netto: 1 000 zł.

Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg – Sprężarka”, winny być składane w sekretariacie Spółki przy ul. Olszewskiego 6, w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2019 r.

Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz zapisać w ofercie klauzulę, że nie wnosi do powyższego żadnych zastrzeżeń.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej. W takim wypadku oferenci zostaną powiadomieni o terminie przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru ofert oraz możliwość unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

Przedmiot przetargu można oglądać od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Numery kontaktowe: 41 367 52 92, 604 075 730, 664 983 488.