Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 6/193 o powierzchni 0,2089 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 obręb 0005 wraz z chłodnią wentylatorową i budowlami przynależnymi do ww. działki

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 6/193 o powierzchni 0,2089 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 obręb 0005 wraz z chłodnią wentylatorową i budowlami przynależnymi do ww. działki, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00164086/0. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO miejskie.

Cena wywoławcza netto: 148 000 zł.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji – 1 500 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 14 800 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 06.11.2018 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20181024_Przetarg_DzNr6_193.pdf.