Przetarg ustny na sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym (parter) przy ul. Nowy Świat 16A/5 w Kielcach, o pow. 34,51 m2

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza przetarg ustny na:

Sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym (parter) przy ul. Nowy Świat 16A/5 w Kielcach, o pow. 34,51 m2 (nr księgi wieczystej KI1L/00168163/4) i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,95 m2 wraz z udziałem 3646/269828 w części wspólnej budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/24, 424/25, 424/27, 424/31 o łącznej pow. 0,1700 ha, obręb 0010, uwidocznionych w księdze wieczystej KI1L/00067419/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

Cena wywoławcza netto: 96 800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych)

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
Licytacja rozpocznie się w dniu 05.06.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
Minimalne postąpienie w licytacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 04.06.2018 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 (95).

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20180515_Przetarg_Mieszkanie_NS16a_5.pdf.