Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 oznaczonych numerami 6/85, 6/86, 6/336 (obręb 0005) zabudowanych budynkiem biurowym (9-cio kondygnacyjnym wieżowcem) oraz działek 6/342 i 6/338 (obręb 0005) zabudowanych parkingiem.

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 oznaczonych numerami 6/85, 6/86, 6/336 (obręb 0005) zabudowanych budynkiem biurowym (9-cio kondygnacyjnym wieżowcem) oraz działek 6/342 i 6/338 (obręb 0005) zabudowanych parkingiem.

Łączna powierzchnia działek na których położona jest nieruchomość wynosi 0,5050 ha; powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 5 549,44 m2.

Nieruchomość jest uwidoczniona w księgach wieczystych KI1L/00059761/7 (działki: 6/85, 6/86) oraz KI1L/00057558/7 (działki: 6/336, 6/342 i 6/338).

Cena wywoławcza: 7 499 400 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) – transakcja jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

Licytacja rozpocznie się w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

Minimalne postąpienie w licytacji: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 750.000,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 15.12.2017 r.

 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
 • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 41 367 52 92

Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171201_Przetarg_Wiezowiec+parking.pdf.

Wieżowiec – informacje o budynku

Nieruchomość – budynek administracyjny – wieżowiec w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6. Budynek jest położony w niewielkiej odległości od Targów Kielce, w bezpośrednim sąsiedztwie Kieleckiego Parku Technologicznego oraz posiada dobry dojazd do trasy wylotowej Kielce-Łódź. Po dokonaniu adaptacji z powodzeniem może funkcjonować jako hotel lub biurowiec. Parter budynku można wykorzystać jako lokale usługowe, pomieszczenia socjalne itp.

Charakterystyka budynku:

 • Wymiary budynku: długość – 57 m; szerokość – 14,8 m.
 • Budynek jest 8-piętrowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w roku 1966.
 • Budynej posiada 2 klatki schodowe zlokalizowane w szczytach oraz 2 windy osobowe zlokalizowane w klatce południowej.
 • Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CO z sieci miejskiej (z własnym wymiennikiem), wentylację grawitacyjną, odgromową oraz przeciwpożarową na klatkach schodowych.

Cechy konstrukcyjne:

 • Fundamenty żelbetowe.
 • Konstrukcja słupowo-ryglowa wypełniona Siporexem, umożliwiająca wykonywanie dowolnej adaptacji poprzez przestawianie/usuwanie ścian.
 • Stropy prefabrykowane żelbetowe – płyta żerańska.
 • Elewacja tynkowana tynkiem zwykłym.