INFORMACJA o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości CHEMAR S.A.

4 lipca br. do CHEMAR S.A wpłynęła informacja o złożeniu przez jednego z wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości naszej Spółki.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może mieć negatywny wpływ na prowadzony do tej pory przez Spółkę proces restrukturyzacji działalności oraz na poszukiwania możliwości dla rozwoju jej działalności w bardzo trudnej sytuacji rynkowej, jaką od lat obserwujemy w branży odlewniczej. Zarząd Spółki analizuje możliwe scenariusze. Priorytetem Zarządu jest, była i będzie ciągłość funkcjonowania Spółki, ochrona interesów pracowników oraz wszystkich innych podmiotów związanych z działalnością CHEMAR S.A.

Informacja o wniosku została przekazana do głównego akcjonariusza Spółki Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., której przedstawiciele zapewnili Zarząd o zaangażowaniu się w sprawę i udzieleniu wsparcia w zakresie zarządzenia sytuacją oraz poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań zarówno dla Spółki, jak i pracowników oraz innych interesariuszy.

O kolejnych krokach w toczącym się postępowaniu i decyzjach Spółki będziemy informować na bieżąco.